About Around Japan

Some experiences in Japan: a unit culture of the Japanese, the tourist attractions, the attention in daily life, action in emergency situations such as earthquakes… Một số trãi nghiệm về Nhật Bản: nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, những điểm du lịch, các chú ý trong sinh hoạt, ứng phó với tình huống khẩn cấp như động đất…

Read Me Leave comment