List of Vietnam Embassy

List of Vietnam Embassy, ​​as the handbook notes when traveling abroad and needing assistance. Press Ctrl + F, and then type the name of the country to find faster, because the list may be long and hard to find. The list in detail can be found from the website of the Vietnam Government. Vietnam Embassy in Singapore: Address: 10 Leedon Park, Singapore 267887 Phone: + […]

Read Me Leave comment

Chuẩn bị trước khi đi du lịch gia đình và có trẻ nhỏ đi cùng

Trước khi đi du lịch cùng gia đình, đương nhiên là phải chuẩn bị nhiều thứ rồi, nhưng nếu có trẻ nhỏ đi cùng thì cần ưu tiên chuẩn bị cho các bé nhiều hơn. Thời gian trong lúc đi du lịch là quan trọng nhưng thời gian trước khi xuất phát còn quan trọng hơn nữa. Chúng ta nên nhìn quá trình theo trình […]

Read Me Leave comment

Danh sách các đại sứ quán Việt Nam

Danh sách các đại sứ quán Việt Nam, ghi chú làm cẩm nang khi có việc đi nước ngoài và cần hỗ trợ. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F, rồi nhập tên nước cần tìm vào để tìm cho nhanh, vì danh sách có thể dài khó tìm. Danh sách chi tiết hơn có thể tìm từ website của chính phủ Việt Nam Đại […]

Read Me Leave comment

About Family Trips

Traveling with family members will save many memories and beautiful moments. Preparing carefully for the trip is very important. Especially when traveling with children or elders, you need to prepare more and more carefully. Hopefully your family can have a safe trip for the whole family, a lot of fun, connectivity among members and as much as unforgettable experiences. Du lịch cùng với người thân […]

Read Me Leave comment