GENERAL

The website is built with basic aim in sharing life experiences, positive perspectives… to bring beautiful life. Everyday I choose a joy and the joy will be multiplied when you’ll find some useful thing from this site, too.

Trang web được xây dựng với phương châm chia sẻ những kinh nghiệm sống, những góc nhìn tích cực… để mang lại cuộc sống tươi đẹp. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và niềm vui càng được nhân lên khi bạn cũng tìm thấy một cái gì đó có ích từ trang web này.